ارتباط با ما

 

کرمانشاه – بزرگراه امام خمینی (ره) – دانشگاه صنعتی کرمانشاه – کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی
۰۸۳-۳۸۳۰۵۰۰۰
lib@kut.ac.ir