رویداد ها

ثبت نام از دانشجویان  ورودی جدید در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی کرمانشاه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ آغاز گردید و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ادامه خواهد یافت.  کتابخانه مرکزی  دانشگاه  ورود این دانشجویان را خوشامد عرض می نماید.